پروفیل وینتک

انواع پروفیل های upvc با برند وینتک:

۱-پروفیل سری ۶۰ چهار کاناله

۲-پروفیل سری ۷۰ پنج کاناله

۳-پروفیل سری ۲۶۰ کشویی تک ریل

۴-پروفیل سری ۲۶۰ کشویی دوریل

wintech-640-1 wintech-640-2 wintech-700-1 wintech-700-2