پنجره دوجداره آوان
یراق دوحالته

یراق دو حالته پنجره دوجداره Tilt and Turn

یراق دو حالته پنجره دوجداره به دو صورت باز شو معمولی و هواخور باز می شود. توصیه می شود که در تمام پنجره های معمولی از این نوع یراق استفاده شود. از مزایای این پنجره می توان هم به صورت معمولی بازشو از آن استفاده کرد و هم در صورت نیاز به صورت کج باز شو برای تبادل بهتر هوای درون اتاق با هوای بیرون.

حداقل عرض قابل اجرای این یراق ۲۹ سانتی متر و حداکثر ۱۶۰ سانت می باشد.

حداقل طول مجاز ۳۱ سانتی متر و حداکثر  ۲۴۰ یانتی متر می باشد.

برچسب ها: , , , ,